کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
عمر واقعى
گویند اسکندر در اثناى سفرى از گورستان شهرى عبور کرد، دید بر روى قبرها عمر آنها (از 5 تا 10 سال ) نوشته شده ، از کوتاهى عمر آنها تعجب کرد. از یکى از بزرگان شهر علتش را پرسید، او گفت : ما زندگى را با نظرى دیگر مى نگریم ، ما زندگى حقیقى و عمر مفید او را حساب مى کنیم ، نه زندگى حیوانى و نباتى او را.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :