کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

امسال عزادری سید الشهدا واقعا پرشور بود وبامعرفت یشتر امسال درشهر کورایم دسته عزاداری 3دفعه بیرون اومدند حتی در ظهر عاشورا جوانان باشکوهترین نماز جماعت را برگزار نمودند باجمعیت 250نفری هرچه معرفت بیشتر بشود بر شکوه عزاداری افزوده میشود در روز سوم شهادت واقعا عزاداری بی نظیری داشتند باشد که خداقبول کند وبر معرفت ما بیافزاید

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :