کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
سرانجام ها
سرانجام دنیا، زوال است .
سرانجام زندگى ، مرگ است .
سرانجام جمع مال ، حساب است .
سر انجام گناه ، خوارى است .
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :