کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: منصور - یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :