کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧

پر معنی ترین کلمه "ما" است

آن را بکار ببندیم

پوچ ترین کلمه "طمع" است

 آن را در خود بکشیم

شایع ترین کلمه "شهرت" است

دنباله رو آن نباشیم

عمیق ترین کلمه "عشق" است

 به آن ارج بنهیم

سازنده ترین کلمه "صبر" است

برای داشتنش باید دعا کنیم

لطیف ترین کلمه "لبخند" است

 آن را همیشه حفظ کنیم

بی رحم ترین کلمه "تنفر" است

آن را از بین ببریم

روشن ترین کلمه "امید" است

به آن امیدوار باشیم

حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت" است

از آن فاصله بگیریم

سرکش ترین کلمه "هوس" است

با آن بازی نکنیم

ضعیف ترین کلمه "حسرت" است

توجهی به آن نداشته باشیم

ضروری ترین کلمه "تفاهم" است

سعی کنیم آن را ایجاد کنم

خود خواهانه ترین کلمه "من" است از آن حذر کنیم

تواناترین کلمه "دانش" است آن را فراگیریم

سالم ترین کلمه "سلامتی" است به آن اهمیت بدهیم

ناپایدارترین کلمه "خشم" است

آن را فرو ببریم

محکم ترین کلمه "پشتکار" است

ایکاش آن را داشته باشیم

اصلی ترین کلمه "اطمینان" است

به آن اعتماد کنیم

بازدارترین کلمه "ترس" است

با آن مقابله کنیم

سمی ترین کلمه "غرور" است

باید در خود بشکنیمش

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است مراقب آن باشیم

با نشاط ترین کلمه "کار" است

به آن بپردازیم

سست ترین کلمه "شانس" است

به امید آن نباشیم

دوستانه ترین کلمه "رفاقت" است

از آن سوء استفاده نکنیم

زیباترین کلمه "راستی" است

با آن روراست باشیم

زشت ترین کلمه "دورویی" است

یک رنگ باشیم

ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است

دوست داری با تو چنین کنند؟

موقرترین کلمه "احترام" است

برایش ارزش قایل شویم

آرام ترین کلمه "آرامش" است

امید داشته باشیم تا به آن برسیم

عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است

حواسمان را جمع کنیم

دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است

اجازه ندهیم مانع پیشرفتمان بشود

سخت ترین کلمه "غیرممکن" است

باور کنیم که وجود ندارد

مخرب ترین کلمه "شتابزدگی" است

مواظب پل های پشت سرمان باشیم

تاریک ترین کلمه "نادانی" است آن را با نور علم روشن کنیم

کشنده ترین کلمه "اضطراب" است

آن را نادیده بگیریم

صبورترین کلمه "انتظار" است

منتظرش باشیم

بی ارزش ترین کلمه "انتقام" است

بگذاریم و بگذریم

ارزشمندترین کلمه "بخشش" است

سعی خودمان را بکنیم

قشنگ ترین کلمه "خوشروئی" است راز زیبائی در آن نهفته است

تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است

رعایت آن اصلا سخت نیست

رساترین کلمه "وفاداری" است

چه خوب است سر عهدمان بمانیم

تنهاترین کلمه "گوشه گیری" است

بدانیم که همیشه جمع بهتر از فرد بوده

محرک ترین کلمه "هدفمندی" است

زندگی بدون هدف، واهی پیمودن است

و هــدفمنــدتـرین کلــمه "موفقیت در بندگی"است

پس همه با هم پیش بسوی او

 هدفهای بزرگ انسانها را بزرگ میکند هدفت خداباشد همه چیز همه این روش وزندگس مقدمه است

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :