کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦
 1. امروزه باری ها جدی گرفته شده جدیها بازی
 2. ابزار تامین پیشرفت کرده ولی امنیت عقب رفته
 3. کتاب زیاد شده اما حوصله مطالعه کم
 4. مناره ها بلند ولی بلال ها کوتاه
 5. تجملات اصل ومعنویات فرع
 6. در آمدها زیاد ومعنویات کم
 7. علم رشد کردهولی عاطفه تنزل
 8. خدمات توسعه یافته ولی صفا وصمیمیت کم
 9. اظهار محبت زیاد ولی محبت کم
 10. اتوبانها وسیع شده ولی نقطه نظرها باریک
 11. مقام بالاتر ارزش کمتر
 12. تحصیلات بالاتر احساسات کمتر
 13. می آموزیم که چگونه درآمد اضافه داشته باشیم اما چگونه زندگی کردن را بلد نیستیم
 14. خانه ها بزرگتر خانواده ها کوچکتر
 15. سالهای زندگی طولانی حقیقت زندگی کمتر
 16. شعار بیشتر عشق کمتر
 17. تسهیلات بیشتر وقت کمتر
 18. دانش بیشتر بینش کمتر
 19. در راه رفتن به کره ماه هستیم اما از رفن به خانه همسایه غافلیم
 20. فضای خارج از زمین را فتح کرده ایم اما از فضای داخل خانه غافلیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :