کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧

قصود از طلب علم

ملاصدرا علم را براى مال و جاه نمى خواست و معتقد بود که طالب علم نباید در فکر جاه و مال باشد و مى فرمود: کسى که علم را براى مال و جاه بخواهد موجودى است خطرناک که باید از او برحذر بود. او در جلسات درس این اشعار را از مثنوى معنوى مى خواند:

بى گهر را علم و فن آموختن                                          دادن تیغ است دست راهزن

تیغ دادن در کف زنگى مست                                         به که افتد عِلم را ناکس بدست

علم و مال و منصب و جاه و قِران                                       فتنه آرَد در کف بدگوهران

چون قلم در دست غدّارى فتاد                                          لا جرم منصور بر دارى فتاد

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :