کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧

1- زندگى و تغافل و تجاهل

على (علیه السلام ) فرمود:
نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل1.
نیمى از عقل بر تابیدن جهالت است و نیمى دیگر خود را به غفلت زدن است .
انـسـان هـاى بـزرگ مـنـش و خردمند خود را از بسیارى چیزها کنار مى کشند و اگر چیزهایى دیـدنـد یـا شـنـیـدند که پرداختن به آن ها در شانشان نیست ، بزرگوارانه از کنارش مى گذرند.
قرآن مى فرماید:
و اذا مروا باللغو مروا کراما. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما2
هنگامى که به کار بیهوده بر مى خورند بزرگوارانه از کنار آن مى گذرند و اگر مردم نادان آن ها را مخاطب قرار دهند با سکوت و سلام به آن ها پاسخ مى دهند.
و نیز فرمود:
و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه (3)
و چون سخن بیهوده بشنوند، از آن روى گردانند.
على (علیه السلام ) مى فرماید:
من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم 4
از بهترین رفتارهاى افراد شریف و بزرگوار گذشت است از آن چه مى دانند.
و در جاى دیگر فرمود:
من لا یتغافل و لا یقض عن کثیر من الامور تنقضت عیشته
کسى که در بسیارى از امور، خود را به بى خبرى نزند، زندگى برایش تنگ مى شود.

 

2- عقل زندگى و پرهیز از امور غیر ضرورى

 

امام على (علیه السلام ) مى فرماید:
من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المامول 5 .
هرکه خود را به کارهاى غیر لازم مشغول سازد، کارهاى لازم را تباه مى کند؟
انـسـان وقـتـش عزیز و فرصت هایش پربها و کوتاه است و از فرصت هاى پیش آمده باید بـیـشـتـریـن اسـتـفـاده را بـبرد. از این رو همیشه باید به کارهاى مهم و اولویت بندى شده بپردازد

 

3- دخالت بیجا نکردن

 

 پیامبر صلى الله علیه و اله مى فرماید:
اعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنیه 6 .
بـزرگ تـرین مردم از نظر قدرت و منزلت کسى است که به کارهاى بیهوده در نیاید که به او ربطى ندارد.
از جـمـله زیـبایى ها و نشانه هاى عقل زندگى ، مداخله نکردن در امور دیگران است . برخى مـردم در مسائلى که در قبال آن وظیفه اى ندارند، دخالت مى کنند و اظهار نظر مى نمایند و بـه اصـطلاح ، خود را نخود هر آشى مى دانند؛ این کار افزون بر آن که وقت را تلف مى کـنـد و انـسـان را از کـارهـاى خـودش بـاز مـى دارد، عـوارض زیـانـبـار اجـتـمـاعـى نـیز به دنبال دارد؛ مانند ایجاد کدورت ، دشمنى ، به وجود آمدن اختلاف و درگیرى ، ایجاد فتنه و آشوب و بسیارى از خلاف شرع ها و امور حرام ؛ مانند غیبت ، تهمت و اهانت به دیگران .
از این رو احادیث اسلامى به شدت از این کار نهى کرده اند و فرموده اند که مومن باید از آن چـه بـه او مـربوط نمى شود، دورى کند. ترک ما لا یعنیه تعبیرى است که در احـادیث به کار رفته و مقصود از آن یعنى : هر سخن و هر کارى که مقصودش ، تو نباشى و به تو کارى ندارد و تو در آن کار دیده نشده اى ، و به تو مربوط نیست .
رسول خدا صلى الله علیه و اله فرمود:
من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعینه .
از نشانه خوب مسلمان بودن ، دورى کردن از امورى است که به آدمى مربوط نیست .

 

4- عقل زندگى و مدارا با مردم

على (علیه السلام ) مى فرماید:
ثمره العقل مداره الناس 1) .
میوه عقل ، سازگار بودن با مردم است .
درست است که هرکس داراى سلیقه و فکر و نظر ویژه خود است ولى نمى توان در خانه را بـه روى خـود بـست و از مردم فاصله گرفت یا با همه درگیر شد؛ تنها راه درست در عین عمل به وظیفه . مدارا کردن است

 

 

5- عاقبت اندیشى و عقل زندگى

 

امام على (علیه السلام ) مى فرماید:
اعقل الناس انظرهم فى العواقب2.
داناترین مردم آن است که بیش تر از همه به فرجام کار بنگرد.
آینده نگرى از نشانه هاى عقل زندگى است که مى تواند آدمى را از درافتادن به مهلکه ها حفظ کند.
انسان هاى کوته فکر، که جمود فکرى دارند، هیچ گاه درست به آینده نمى نگرد و عواقب کـار را بـررسـى نـمى کنند. شرایط و اوضاع مختلف را نمى نگرد و مطالعه و بررسى نـمـى کـنند و همین امر باعث عقب افتادگى ، پشیمانى و سرگردانى در زندگى مى شود و خـسارات فراوانى در پى مى آورد و چنین کسانى همیشه تاوان بى فکرى و کوته نظرى و بى دقتى و بى احتیاطى خود را باید پس بدهند.
انـسـان عـاقـل و مـومـن و خـردمـنـد، آیـنـده نـگـر و دورانـدیـش اسـت و بـه مـسـائل و شـرایـط، خـوب دقـت مـى کـند و تصمیم گیرى درست دارد و در نتیجه از بسیارى خسارت ها و آثار بد و مخرب بى فکرى در امان است .
بـرخـى کـسـان فـقـط مـنـافـع زودگذر کار خود را مى بینند، ولى معایب و عواقب بد آن را تدبیر نمى کنند.

 

6- عقل زندگى و دوراندیشى

 

امام على (علیه السلام ) مى فرماید:
العقل یوجب الحذر.
عقل ، مایه دوراندیشى است .
لازمه زندگى ، به کار بردن حزم و دور اندیشى است .
على (علیه السلام ) فرمود:
الحزم کیاسه .
دور اندیشى گونه اى زیرکى و تیز هوشى است .
ده ها حدیث و سخن زیبا از حضرت على (علیه السلام ) و دیگر امامان معصوم (علیهم السلام ) درباره حزم وارد شده است و سفارش کرده اند که انسان در امور زندگى باید دوراندیش و مـحـکـم کـار باشد. همه جوانب کار را ببیند و سبک و سنگین کند، خیر و شر آن را در نظر گیرد. مصالح دینى و اجتماعى را بسنجد و آن گاه براى انجامش برخیزد.
حـزم پـیـش از عـزم اسـت ، یـعـنـى تفکر و دور اندیشى باید پیش از تصمیم به انجام کار باشد. از این رو یکى از راه هاى دوراندیشى مشورت است .

 

7- تدبیر و نظم در امور

 

 امام على (علیه السلام ) مى فرماید:
لا عقل کالتدبیر3) .
هیچ عقلى مانند برنامه ریزى نیست
.
از رموز موفقیت انسان در زندگى داشتن برنامه و نظم است . برنامه ریزى و تقسیم کار و اسـتـفـاده بـهـیـنـه از زمـان و مـکـان و امـکـانـات ، از اصول مدیریت و عقل زندگى است

 

8- تحصیلات عالى و کمالات جهان

 رو به پیشرفت است و دانش براى زندگى در جهان امروز ضرورتى انکار ناپذیر است .
انـسـان امـروزى نمى تواند از قافله دانش عقب بماند که خسارت بسیار خواهد برد. انسان مـسـلمـان ، کـه رو بـه کـمـال و رشد است ، امکان ندارد به علم و دانش بى توجه و از علوم زنـدگـى بـى اطـلاع بـاشد. درس خواندن و کسب دانش و تحصیلات عالى امروزه چراغ راه انسان است . صرف نظر از مسئله مدرک یا شغل ، کسب معلومات هدفى مقدساست . فهمیدن و فـهـمـانـدن و عـالم شـدن از مـقـتـضـیـات عـقـل زنـدگـى اسـت . تـنـبـلى از تـحـصیل علوم یا دلسردى یا بى اعتنایى به آن مایه عقب ماندگى است . جوان مسلمان به مقتضاى اسلام و عقل باید در تحصیل علوم پیشرو باشد.
تـوصـیه ما به جوانان به ویژه جوانان مومن و مذهبى این است که بیش از دیگران در پى عـلم و تـحـصـیـل بـرونـد کـه هـم مـقـتـضـاى دیـن اسـت و حـکـم عقل و زندگى .
عقل همیشه دنبال پرواز به سوى دانش است ، چنان که امام على (علیه السلام ) فرموده است :
العقل مرکب العلم .

9- استفاده از نظریه هاى دیگران

 

10- پند گرفتن

11- رازدارى

12- برنامه دخل و خرج

13- کم گویى و گزیده گویى

14- انتخاب بهتر

15- محبت

16- حد و مرزها

17- دورى از خودخواهى و غرور

18- خودشناسى

19- خودشناسى و اصلاح نفس

20- خرده گیرى از دیگران

21- پرده پوشى

22- شیوه برخورد با نادانان

23- پرهیز از جدال و بگومگوها

24- دورى از پستى

25- ادب و کمال

26- اعتراف به جهل

27- عذر خواهى و عذر پذیرى

28- استقامت در زندگى

29- صداقت در زندگى

30- دورى از بدگویى

31- جایگاه شناسى

32- کار هدفدار و ارزشمند

33- خویشتندارى

34- پرهیز از طمعکارى

35- حفظ حرمت دیگران

36- حق محورى

37- دورى از مواضع تهمت

38- عدالت خواهى

39- خوشرفتارى با مردم

40- پرهیز از مردم آزارى

 

 


1 غرر الحکم ، ص 240

2 فرقان ، 73.

3 قصص ، 55..

4 بحار، ج 75، ص 49

5 غرر، ص 451.

6 بحار، ج 71، ص 276.

1 تصنیف الغرر، ص 53.

2 تصنیف الغرر ص 52.

3 غرر، ص 354..


 

53- حسابرسى در امور زندگى

54- سپاسگزارى

55- شرم و حیا لازمه عقل زندگى

56- خواسته هاى به حق و درست

57- دورى از زیاده طلبى

58- قناعت

59- دورى از آدم هاى شرور

60- گمان

61- همنشینى با خوبان

63- نیکى کردن

64- بندگى خدا ضامن سعادت

65- تندى نکردن با مردم

66- دورى از عهد شکنى

67- پرهیز از تک روى

68- اندیشیدن

69- پرهیز از داورى بیجا

70- پرهیز از تکبر و خودخواهى

71- دورى از لجاجت

72- زندگى را به بازى نگیر

73- پرهیز از خوشگذرانى

74- جوانمردى

75- پرهیز از شوخى

76- وقار و متانت

77- دورى از سخن چینى و سخن چینان

78- صبر در زندگى

79- کسب و کار حلال

80- آرزوهاى رویایى

81- دورى از تنبلى و بیکارى

82- پرهیز از وامدارى

83- زیر بار ذلت نرفتن

84- نجوا نکردن

85- بلند سخن گفتن

86- حسادت نکردن

87- پرهیز از کینه توزى

88- احسان

89- شک نکردن

90- پل عبور براى منافع دیگران

91- سستى نکردن در دین

92- اعتراف به ندانستن

93- میان سخن دیگران وارد نشدن

94- پرهیز از خشم

95- محکم کارى

96- قانع بودن به حق خود

97- تشنه قدرت نبودن

98- بى توجهى به شایعات

99- خدمت به همنوعان

100- پرهیز از سه خصلت زشت

101- نگفتن هر چیز که شنیده شده

102- حرمت شکنى نکردن

103- امیدوارى

104- تحمل نکردن

105- مسئولیت پذیرى

106- انصاف داشتن

107- خرافه پرستى بر خلاف عقل زندگى

108- دورى از تعصب

109- پرهیز از زخم زبان زدن

110- پرهیز از سرزنش دیگران

111- پرهیز از افراط و تفریط

112- سخت نگرفتن زندگى

113- سختگیرى بر خانواده

114- قدر شناسى

115- ثابت قدم بودن

116- فراموش نکردن مرگ

117- هوشیارى در برابر شیطنت واسطه هاژ

 

 

روجوع شود به کتاب زندگى موفق رازهاى خوب زیستن
مؤ لف : عباس رحیمى

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :