کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
خوشا دردى ! که درمانش تو باشى
خوشا راهى ! که پایانش تو باشى
خوشا چشمى ! که رخسار تو بیند

خوشا ملکى ! که سلطانش توباشى


خوشا آن دل ! که دلدارش تو گردى خوشا جانى ! که جانانش تو باشى

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :