کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧

گویند مردى عالم از گرسنگى مشرف به مرگ بود شیطان براى اینکه ایمان او را بر باید غذائى آورد و به او نشان داد و گفت : این غذا را به تو مى دهم بشرط اینکه ایمانت را به من بفروشى مرد قبول کرد، اول غذا را گرفت و خورد، وقتى که سیر شد گفت : آنچه را که در حین گرسنگى به تو فروختم چیزى موهوم و معدومى بیش نبود چون از قدیم گفته اند: آدم گرسنه ایمان ندارد، پس ایمانى نبود تا آن را من به تو بفروشم .

گرگ گرسنه چو یافت گوشت نپرسد

 

کاین شتر صالح است یا خر دجال

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :