کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

روزى پیامبر صلى الله علیه و آله از محلى عبور مى کردند. در راه به جمعیتى برخورد مى نمود که در بین آنها مرد با قدرت و نیرومندى در حال زورآزمایى بود، و سنگ بزرگى را که مردم آن را سنگ زورمندان و وزنه قهرمانان مى نامیدند از روى زمین بلند مى کرد. تماشاگران با مشاهده زورآزمایى ورزشکار، او را تحسین و تشویق مى کردند.
پیامبر صلى الله علیه و آله پرسید: این اجتماع مردم براى چیست ؟ عده اى ، وزنه بردارى آن قهرمان را به عرض رسانده و گفتند: شخصى در اینجا زورآزمایى مى کند.
فرمود: به شما بگویم مرد قوى و قهرمان کیست ؟ قهرمان کسى است که اگر شخصى به او دشنام داد غضب نکند و تحمل نموده ، و برنفس غلبه کرده و بر شیطان نفس پیروز گردد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :