کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧

ناظر بودن خداوند
اگر انسان یقین کند و ایمان بیاورد که تمام عوالم ظاهر و باطن محضر ربوبى است و حق تعالى در همه جا حاضر و ناظر است

 با حضور حق ، و نعمت حق ، امکان ندارد مرتکب گناه شود.

تا کى مى خواهید در خواب غفلت بسر برید؟

از خدا بترسید، از عواقب امور بپرهیزید، از خواب غفلت بیدار شوید، شما هنوز بیدار نشده اید، هنوز قدم اول را برنداشته اید قدم اول در سلوک یقظه است

ولى شما در خواب بسر مى برید، چشمها باز و دلها در خواب فرو رفته است .

اگر دلها خواب آلوده و قلبها بر اثر گناه سیاه و زنگ زده نمى بود،

اینطور آسوده خاطر و بى تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمى دادید

 اگر قدرى به امور اخروى و عقبات هولناک آن فکر مى کردید به تکالیف و مسؤ لیتهاى سنگینى که بر دوش شماست ، بیشتر اهمیت مى دادید.

شما عالم دیگرى هم دارید، معاد و قیامتى نیز براى شما هست (مثل سایر موجودات که عود و رجعت ندارند نمى باشید) چرا عبرت نمى گیرید؟

 چرا بیدار و هوشیار نمى شوید؟ چرا اینقدر با خاطر آسوده به غیبت و بدگویى نسبت به برادران مسلمان خود مى پردازید و یا استماع مى کنید

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :